نیازمندی های تهرانپارس :: :: نیازمندیهای تهرانپارس :: :: بانک اطلاعات مشاغل :: :: تهرانپارس ، نارمک :: :: هفت حوض ، رسالت http://www.tehranpars118.ir 2019-01-21T21:00:34+01:00 text/html 2018-09-21T12:20:07+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس تبلیغات تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/24 <div class="s4"><font class="text15"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff">تبلیغات تهرانپارس</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8220393250/Tehranpars118_1.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/pitza" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014518/Pitza_sandvich.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/coffeshop" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014068/Coffe_shop.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/resturant" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014584/Restourant.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/arayeshgahf" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173013626/Arayesh.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/poost" target="_blank" title="خدمات پوست و زیبایی تهرانپارس"><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221089734/poost.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/womendoctor" target="_blank" title="زنان و زایمان"><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8271139326/zanan.gif" alt="زنان و زایمان"></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dentist" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014168/Dentist.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/advansdoctor" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014450/Pezeshk_Motekhases.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/generaldocter" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014492/Pezeshk_Omoumi.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars_tablighat/" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div class="s4"><font class="text15"><div style="text-align: center;">&nbsp;<a href="http://khanehmehromah.ir/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308254468/mam_baby.gif" alt="مادر و کودک تهرانپارس"></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/english" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8308741000/English.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/computer" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014126/computer.gif" alt=""></a>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/amlak" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173013576/Amlak.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/womenpooshak" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014550/Poushak_Khanom.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/menpooshak" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014534/Poushak_Agha.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/housetool" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173014392/Lavazem_khanegi.gif" alt=""></a><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/mobil" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014418/Mobail.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/tamirat" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014300/Khaamat_Tamirat.gif" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/nezafati" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014376/Khadamat_Nezafati.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/cleancarpet" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014200/Ghalishooyi.gif" alt=""></a>&nbsp;<a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/ets" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8173014618/Sayer_Khadamat.gif" alt=""></a></div></font></div><div class="s4"><font class="text15"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8221095168/Tehranpars118_2.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div></font></div><div class="s4"><!-- new window by www.1abzar.com ---><font class="text15"><div style="text-align: center;"></div></font></div> text/html 2018-09-17T19:26:31+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس تعرفه تبلیغات تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/89 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><b>تعرفه تبلیغات &nbsp;نیازمندیهای تهرانپارس</b></font></div><div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#009900">یکساله .........................&nbsp; 50 هزار تومان</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#006600">جهت سفارش تبلیغات </font><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#cc0000">اینجا</font><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#006600"> کلیک کنید</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">سایت<font color="#ff0000">&nbsp;تهرانپارس 118</font>&nbsp;تنها سایت اطلاع رسانی اصناف و مشاغل در شرق تهران میباشد&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;که بصورت خیلی ساده به کاربرامکان دسترسی ساده وسریع به مشاغل مختلف ومورد نیاز</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">را می دهـد&nbsp;</span>و مشکلات و پیچیدگی خیلی از سایتهـای اطـلاع رسـانی و تبلیغـاتی را نـدارد</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA">با تبلیغات در سایت&nbsp;<font color="#ff0000">تهرانپارس 118</font>&nbsp;میتوانید مطمئن باشید</span><span lang="FA">&nbsp;هر روز افراد زیادی از</span>ساکنین</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="_blank" title=""></a><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="" title=""></a><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="" title=""></a><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="_blank" title=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="" title=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="" title=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="_blank" title=""></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#ff0000">تهرانپارس و شرق تهران</font>&nbsp;تبلیغات شما را می بینند</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 33px;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/callme" target="_blank" title=""></a></p><div></div><p></p><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-16T19:20:28+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس ساعت زمستانی http://www.tehranpars118.ir/post/90 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;بر اساس قانون مصوب مجلس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">&nbsp;ساعت 24 سی ام شهریور ، هر سال ساعت رسمی کشور یک ساعت عقب کشیده می شود</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000">و اول فروردین هر سال ساعت رسمی کشور مجدد یک ساعت جلو کشیده می شود</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#ff0000"><br></font></div> text/html 2018-01-13T10:07:55+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس مادر و کودک تهرانپارس ، آموزش ، یادگیری و پزشک متخصص کودکان http://www.tehranpars118.ir/post/50 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><font face="Mihan-Yekan">مادر و کودک&nbsp;</font></b><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;تهرانپارس</font></b><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;، آموزش و پرورش</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#ff0000">خانه کودک مهر و ماه تهرانپارس</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#3333ff">( اردیبهشت سابق )</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#ff0000">تهرانپارس - پایین تر از فلکه اول</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><span style="font-size: 14.04px;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;خیابان حسینی یا بهار سابق - بعد از تقاطع صادقی - پلاک 130</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><span style="font-size: 14.04px;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="5">&nbsp;09383234043- 77704980</font></h3></div></div></div><div style="text-align: start;"><br></div><div style="text-align: start;"><br></div></div> text/html 2017-11-12T09:38:43+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس مراکز مخابرات تهرانپارس با پیش شماره 77 http://www.tehranpars118.ir/post/85 <div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div><div><br></div><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/mokhaberat7" target="_blank" title="مخابرات 77">لطفا جهت مشاهده مراکز مخابرات تهرانپارس با پیش شماره 77</a></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/mokhaberat7" target="_blank" title="مخابرات 77"><font size="4" face="Mihan-Yekan">اینجا کلیک </font><font size="4" face="Mihan-Yekan">کنید</font></a></font></div><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/mokhaberat7" target="_blank" title="مخابرات 77"><div></div></a></div> text/html 2017-08-11T12:19:53+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس خانه سلامت تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/82 <div style="direction:ltr;text-align:left"> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><b>لیست خانه های سلامت تهرانپارس ، نارمک و شرق تهران</b></font></font></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="585" style="width:438.65pt;border-collapse:collapse;mso-yfti-tbllook: 1184;mso-table-lspace:9.0pt;margin-left:6.75pt;mso-table-rspace:9.0pt; margin-right:6.75pt;mso-table-tspace:2.75pt;margin-top:.5pt;mso-table-bspace: 2.75pt;margin-bottom:.5pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;mso-table-anchor-horizontal: column;mso-table-left:left;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:23.9pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:23.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#006600">نشانی</font></span></b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:23.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><font color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">شماره تماس</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:23.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><font color="#006600"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسئولین خانه های سلامت</span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></font></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border:solid black 1.0pt;border-left:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:23.9pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#006600">محله</font></span></b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1;height:11.5pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرجام شرقی بین باقری و حیدری پلاک495 طبقه 3</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77185407</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سمیه ابوطالبی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نارمک</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2;height:11.7pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.7pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرجام شرقی بین باقری و حیدری پلاک495 طبقه 3</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77185415</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">افسانه جنانی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.7pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">علم و صنعت</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3;height:12.2pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.2pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تهرانپارس : بین فلکه3 و میدان پروین خ 196 شرقی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br> باقری: فلکه4 تهرانپارس انتهای خ128غربی (شهیدفراهانی)جنب مسجد امیرالمومنین پلاک93</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77372944</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرشته قضاتی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:12.2pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تهرانپارس و باقری</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4;height:11.0pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خ جشنواره میدان اشراق ابتدای خ زهدی میدان والفجر ابتدای خ همای غربی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77966033</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مینا ابراهیم خانی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جوادیه</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5;height:10.35pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:10.35pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تهرانپارس شرقی انتهای خ 196 خ 137کوچه شهید خبازی پلاک17</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:10.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77123005</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:10.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سمانه ایزدی نیا</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:10.35pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تهرانپارس شرقی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6;height:11.5pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">میدان رهبر خ زهدی (امین)کوچه22 بهمن</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77141401</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">طیبه جهانیان</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:11.5pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گلشن</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;height:17.85pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.85pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بلوار دلاوران خ سراج جنب شهرداری ناحیه7</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.85pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77042902</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.85pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نجماسقایی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.85pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اوقاف</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8;height:7.0pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.0pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خ مسجد کوثر کوچه9غربی میدان شهرک امید خ مطهری کوچه 9غربی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">773897143</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پرستوتاجیک</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:7.0pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">قنات کوثر</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9;height:5.4pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border-top:none;border-left:solid black 1.0pt; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:5.4pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خ استخر خ 244 پلاک38</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77334004</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فرحنازفضلی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:5.4pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کوهسار</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10;mso-yfti-lastrow:yes;height:8.8pt"> <td width="266" style="width:199.4pt;border:solid black 1.0pt;border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;vertical-align:baseline;mso-element: frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-frame-vspace:2.75pt; mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal: column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فلکه چهارم تهرانپارس انتهای خ توحرد نبش ستاد بحران</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="103" style="width:77.45pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">77075790</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="114" style="width:85.3pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">افسانه کنعانی</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> <td width="102" style="width:76.5pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:8.8pt"> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal; vertical-align:baseline;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:9.0pt; mso-element-frame-vspace:2.75pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;mso-height-rule:exactly"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Nazanin&quot;; color: rgb(85, 85, 85); border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مجید آباد</span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://region4.tehran.ir/default.aspx?tabid=666&amp;ArticleId=21237" target="_blank" title="خانه های سلامت"><font face="Mihan-Yekan" size="4">برای مشاهده لیست کامل خانه های سلامت منطقه 4 شهرداری تهران<font color="#ff0000">&nbsp;کلیک</font> کنید</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> </div> text/html 2017-05-13T22:29:35+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس محک http://www.tehranpars118.ir/post/81 <div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div><font size="3"><a href="http://www.mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/payments" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;&nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://static.anetwork.ir/banner/90129636899730181113.gif" alt="" style="text-align: center;"><span style="text-align: center;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mahak-charity.org/main/images/1394/2/20110711101039_.jpg" alt="" style="text-align: center; font-family: Mihan-Yekan;"></a></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><a href="http://www.mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/payments" target="_blank" title=""><br></a></font></div><div><a href="http://www.mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/payments" target="_blank" title=""><div style="display: inline !important;"><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.mahak-charity.org/main/images/mahak_chareity.png" alt="" style="font-family: Mihan-Yekan;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;">&nbsp; &nbsp;</span></font></div></a><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">مؤسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام اختصاری “ محک ”&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: medium;">&nbsp;از سال &nbsp;1370 و با شماره ثبت 6567 &nbsp;در قـالب یک سـازمان غیر انتفاعی- غیر دولتی با انگیزه والای کمک به همنوع فعالیت همه جـانبه خود را جهت حمایت از کودکان مبتلا بـه سرطان زیر 16 سال و خانواده‌های آنـان آغاز کرده است. در طـول 25 سال فعـالیت، محک بـا بهره‌گیری از کمک‌های انسان دوستانه مردم نیکوکار و همراهی مدیران نیک اندیش و تلاش پیگیر نیروهای داوطلب و موظف خود به موفقیت‌های چشمگیری در حوزه‌های امور خیریه، درمان و تحقیقات دست یافته است و به یکی از قطب‌های درمان در خاورمیانه تبدیل شده است.</span></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3">محک تا پایان سال 95 بیش از 27000 کودک مبتلا به سرطان را تحت حمایت همه جانبه قرار داده است. دریافت مقام مشورتی از شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل متحد(ECOSOC)، عضویت در سازمان‌های معتبر بین‌المللی مرتبط با سرطان کودکان، احداث تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان در خاورمیانه با زیر بنای 18000 متر مربع و امکانات کامل کلینیکی و پاراکلینیکی در سال 1386، دریافت تندیس نقره‌ای کیفیت (GIC) از مؤسسه بین المللی استاندارد “جی.آی.سی ، اخذ استاندارد NGO Benchmarking از شرکت SGS به عنوان اولین سازمان غیردولتی درمنطقه خاورمیانه، دریافت نشان طلای انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)، انجام پروژه‌های تحقیقاتی-کاربردی با همکاری معتبرترین مؤسسات تحقیقات داخلی و خارجی نشان دهنده فعالیت مؤثر این مؤسسه خیریه در سطوح پیشرفته ملی و بین‌المللی است.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><a href="http://www.mahak-charity.org/main/index.php/fa/about-mahak/payments" target="_blank" title="">جهت ورود به سایت محک و کمک و همیاری، کلیک کنید</a></font></div></div><div><br></div> text/html 2016-10-07T17:10:08+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس فیزیوتراپی تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/83 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: x-large;"><font face="Mihan-Yekan">فیزیوتراپی تهرانپارس</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="5">فیزیوتراپی تیرانداز</font></h3><div><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">اولین فیزیوتراپی تهرانپارس با 25 سال سابقه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">و زیرنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">طرف قراداد بیمه و تعرفه دولتی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">تهرانپارس - چهارراه تیرانداز - روبروی تالار خلیج فارس - ساختمان میلاد</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#ff0000">77889596</font></div></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"></div></div> text/html 2016-10-05T20:52:21+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس آموزشگاه های زبان انگلیسی ، آلمانی و ترکی تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/84 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div><div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="4"><b>آموزشگاه های زبان انگلیسی ، آلمانی و ترکی تهرانپارس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" size="4" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/amuzeshgahepars" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8191981426/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3.jpg" alt="پارس"></font></a></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Koodak">آموزشگاه زبان انگلیسی نگاه نو</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">مدرسه زبان انگلیسی مخصوص کودکان</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><br></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهرانپارس - بلوار پروین - پایین تر از تقاطع رسالت</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نبش شاهد 2 - پلاک 6</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">09362804842 - 77702482&nbsp;</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; line-height: 2em; background-color: transparent;">آموزشگاه زبان گنجینه دانش</span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهرانپارس - بزرگراه رسالت</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;بین چهارراه تیرانداز و بلوار پروین - پلاک 63</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">77732931 - 77292299</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; line-height: 2em; background-color: transparent;">آموزشگاه زبان انگلیسی پارس</span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">25 سال تجربه در آموزش زبان انگلیسی</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;در دوره های مختلف سنی</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهرانپارس - رسالت - بین باقری و تیرانداز</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نبش چهارراه رشید - پلاک 259</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">77865331 - 77715500</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;77702364 - 77719824</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Koodak">انگلیسی برای کودکان</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">آموزشگاه زبان ایرانمهر</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">تهرانپارس - فلکه دوم تهرانپارس</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;ابتدای جشنواره - پلاک 221</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; font-weight: normal; line-height: 15px; background-color: transparent;">77734392</span><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; font-weight: normal; line-height: 15px; background-color: transparent;">&nbsp;- 77734391</span></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">گروه آموزشی پردیسان ـ انگلیسی برای کودکان</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">فلکه اول تهرانپارس</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;نبش 148 شرقی ـ پلاک 70</font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">77744957</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; line-height: 2em; background-color: transparent;">موسسه پرورش فرزندان برتر</span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><br></div><div style="line-height: 15px;"><div style="font-weight: normal;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">اولین مرکز تخصصی &nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: large; background-color: transparent;">استعدادیابی و پرورش خلاقیت ، مشاوره و درمان</span></div><div style="font-weight: normal;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000"><span style="font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000"><span style="font-weight: normal;">ویژه &nbsp;کودکان 3 تا 6 سال</span></font></div></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="font-weight: normal; line-height: 15px;"><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">تهرانپارس - خیابان رشید جنوبی - نبش ۱۴۸ غربی</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3">روبروی بانک شهر - پلاک ۸۴</font></div><div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></div></div><div style="font-size: 11.3333px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="font-weight: normal;">۷۷۸۶۵۳۹۱&nbsp;</span></font>-&nbsp;<font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="font-weight: normal;">۷۷۸۶۱۲۰۹</span></font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><br></h3></div><div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;</font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><br></h3></div></div><div><br></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2016-01-19T12:39:26+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس دفاتر خدمات الکترونیک تهرانپارس و منطقه 4 http://www.tehranpars118.ir/post/53 <a href="http://tehranpars118.ir/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="4"><table class="backcontent" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" style="text-align: center;"><tbody><tr valign="top"><td><br><br><div style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></td></tr></tbody></table><div class="DnnModule DnnModule-DNN_Links DnnModule-402" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68);"><table class="containermaster_blue" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="width: 852px; border-color: rgb(255, 255, 255); border-width: 0px 1px; border-style: solid; background-color: transparent;"><tbody><tr><td class="containerrow2_blue" style="width: 852px; background-color: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl;"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td></td><td align="left" style="width: 10px;"></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div><div class="DnnModule DnnModule-DNN_Links DnnModule-403" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68);"><table class="containermaster_blue" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="width: 852px; border-color: rgb(255, 255, 255); border-width: 0px 1px; border-style: solid; background-color: transparent;"><tbody><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="TR" valign="top" style="height: 29px; width: 30px; background-image: url(&quot;CornerTRight.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="30" height="29" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td><td class="TRM" style="height: 29px; background-image: url(&quot;CornerTRMiddle.gif&quot;);"><table><tbody><tr valign="top"><td nowrap=""></td><td nowrap=""></td><td width="100%" nowrap=""><span id="dnn_ctr403_dnnTITLE_titleLabel" class="Head" style="margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; display: inline-block; color: rgb(26, 80, 184);">دفاتر خدمات الکترونیک تهرانپارس و منطقه 4</span></td></tr></tbody></table></td><td class="TLM" style="height: 29px; width: 110px; background-image: url(&quot;CornerTLMiddle.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><table><tbody><tr><td align="left" valign="top"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right;"><u><img id="dnn_ctr403_dnnVISIBILITY_imgVisibility" title="کمینه" src="http://fanavaran.tehran.ir/images/min.gif" alt="کمینه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;"></u></span></td></tr></tbody></table></td><td class="TL" valign="top" style="height: 29px; width: 10px; background-image: url(&quot;CornerTLeft.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="10" height="29" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="MR" valign="top" align="right" style="height: 1px; width: 19px; background-image: url(&quot;MiddleRight.gif&quot;);"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="19" height="1" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;"></td><td id="dnn_ctr403_ContentPane" class="containerrow2_blue DNNAlignright" align="center" style="text-align: right; width: 823px; background-color: transparent;"><div id="dnn_ctr403_ModuleContent" class="DNNModuleContent ModDNNLinksC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl;"><div id="dnn_ctr403_Links_pnlList" class="link_module" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl;"><ul class="linklist " style="line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl; list-style: none; z-index: -1;"><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_0" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 401 میدان هروی ، خیابان وفامنش، نبش مکران شمالی، پلاک 32</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن : 22976971 - 22949989</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_1" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 402 میدان رسالت خیابان هنگام ضلع شمال غربی تقاطع فرجام پلا ک94 طبقه اول</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن: 77227950-77448386</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_2" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 404 فلکه دوم تهرانپارس، جشنواره، نرسیده به چهارراه سیدالشهدا،نبش کوچه صادقی،پ2،ط3</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن : 76701319</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_3" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 405 تهرانپارس، فلکه سوم، خیابان196غربی، نبش طاهری(ضلع جنوب شرقی)، پ 8،ط 3 </span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">تلفن: 77723635-77723676</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_4" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 406 سید خندان.خیابان خواجه عبدالله انصاری.جنب خیابان هجدهم پلاک20 </span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">تلفن : 4-22881301</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_5" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 407 میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دلواری ( 30متری اول غربی) پلاک 435 </span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">تلفن : 7-77133965</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_6" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 409 تهرانپارس خیابان فرجام شرقی ، ابتدای خیابان سراج، ساختمان ماهان،</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن : 9-77134108</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_7" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 410 پاسداران، نبش بوستان یکم ، ساختمان 201 ، طبقه دوم ، واحد 6 </span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">تلفن : 1-22870320</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr403_Links_lstLinks_Image1_8" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=403" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 411 شمس آباد، ضلع جنوبی میدان ملت، ابتدای خیابان قلیچ خانی، نبش کوچه فضلعلی بیک</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن : 26324193</span></li><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl; clear: both;"></div></ul><div><span style="line-height: 16.5px; white-space: nowrap;"><br></span></div><div><span style="line-height: 16.5px; white-space: nowrap;"><br></span></div><div><table class="containermaster_blue" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="width: 852px; border-color: rgb(255, 255, 255); border-width: 0px 1px; border-style: solid; background-color: transparent;"><tbody><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="TR" valign="top" style="height: 29px; width: 30px; background-image: url(&quot;CornerTRight.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="30" height="29" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td><td class="TRM" style="height: 29px; background-image: url(&quot;CornerTRMiddle.gif&quot;);"><table><tbody><tr valign="top"><td nowrap=""><a href="http://tehranpars118.ir/" target="_blank" title=""><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="TRM" style="height: 29px; background-image: url(&quot;CornerTRMiddle.gif&quot;);"><table><tbody><tr valign="top"><td nowrap=""></td><td nowrap=""></td><td width="100%" nowrap=""><span id="dnn_ctr407_dnnTITLE_titleLabel" class="Head" style="margin: 0px 0px 6px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; display: inline-block; color: rgb(26, 80, 184);">دفاتر خدمات الکترونیک منطقه 8</span></td></tr></tbody></table></td><td class="TLM" style="height: 29px; width: 110px; background-image: url(&quot;CornerTLMiddle.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><table><tbody><tr><td align="left" valign="top"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-align: right;"><img id="dnn_ctr407_dnnVISIBILITY_imgVisibility" title="کمینه" src="http://fanavaran.tehran.ir/images/min.gif" alt="کمینه" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;"></span></td></tr></tbody></table></td><td class="TL" valign="top" style="height: 29px; width: 10px; background-image: url(&quot;CornerTLeft.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="10" height="29" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td></tr></tbody></table><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="MR" valign="top" align="right" style="height: 1px; width: 19px; background-image: url(&quot;MiddleRight.gif&quot;);"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="19" height="1" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;"></td><td id="dnn_ctr407_ContentPane" class="containerrow2_blue DNNAlignright" align="center" style="text-align: right; width: 823px; background-color: transparent;"><div id="dnn_ctr407_ModuleContent" class="DNNModuleContent ModDNNLinksC" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl;"><div id="dnn_ctr407_Links_pnlList" class="link_module" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl;"><ul class="linklist " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; direction: rtl; list-style: none; z-index: -1;"><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr407_Links_lstLinks_Image1_0" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=407" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 802 خیابان مهر، خیابان خاموشی، نرسیده به میدان 21، پلاك 26</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن : 77894403-77195813</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr407_Links_lstLinks_Image1_1" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=407" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 803 گلبرگ غربی 16متری اول مجیدیه جنوبی(شهید همایی)روبروی سرای محله مجیدیه</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">&nbsp;تلفن:88400555-88473222</span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><img id="dnn_ctr407_Links_lstLinks_Image1_2" title="آیکون لینک" src="http://fanavaran.tehran.ir/LinkClick.aspx?link=dafater/logo+dafater.gif&amp;tabid=63&amp;portalid=0&amp;mid=407" alt="آیکون لینک" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;">&nbsp;<span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">کد 804 میدان هلال احمر، خیابان گلستان، نبش کوچه بیات، پلاک 130، طبقه اول </span></li><li class="linkitem " style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; list-style: none; white-space: nowrap;"><span style="border-style: initial; border-color: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;">تلفن : 77286272</span></li></ul></div></div></td></tr></tbody></table></a></td><td nowrap=""></td><td width="100%" nowrap=""><br></td></tr></tbody></table></td><td class="TLM" style="height: 29px; width: 110px; background-image: url(&quot;CornerTLMiddle.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><br></td><td class="TL" valign="top" style="height: 29px; width: 10px; background-image: url(&quot;CornerTLeft.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><br></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><br></td></tr></tbody></table></div></div></div></td><td class="ML" valign="top" align="left" style="height: 1px; width: 10px; background-image: url(&quot;MiddleLeft.gif&quot;);"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="10" height="1" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="BR" align="left" style="height: 1px; width: 30px; background-image: url(&quot;BottomRight.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="30" height="10" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td><td class="BM" style="height: 10px; background-image: url(&quot;BottomMiddle.gif&quot;);"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="1" height="10" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td><td class="BL" align="right" style="height: 10px; width: 10px; background-image: url(&quot;BottomLeft.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="10" height="10" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; direction: rtl;"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="containerrow2_blue" style="width: 852px; background-color: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl;"><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td align="right" style="width: 30px;"></td><td><table width="100%"><tbody><tr><td align="right" valign="middle" nowrap=""></td><td align="left" valign="middle" nowrap=""></td></tr></tbody></table></td><td align="left" style="width: 10px;"></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table></div><div class="DnnModule DnnModule-DNN_Links DnnModule-404" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68);"><table class="containermaster_blue" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="width: 852px; border-color: rgb(255, 255, 255); border-width: 0px 1px; border-style: solid; background-color: transparent;"><tbody><tr><td><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="TR" valign="top" style="height: 29px; width: 30px; background-image: url(&quot;CornerTRight.gif&quot;); background-repeat: no-repeat;"><img src="http://fanavaran.tehran.ir/Portals/_default/Containers/MTSkin-Internet-01/spacer.gif" width="30" height="29" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; float: none; text-align: right; direction: rtl;"></td><td class="TRM" style="height: 29px; background-image: url(&quot;CornerTRMiddle.gif&quot;);"></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></font></a><div class="DnnModule DnnModule-DNN_Links DnnModule-404" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; float: none; text-align: right; direction: rtl; color: rgb(68, 68, 68);"><table class="containermaster_blue" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" border="0" style="text-align: center; width: 852px; border-color: rgb(255, 255, 255); border-width: 0px 1px; border-style: solid; background-color: transparent;"><tbody><tr><td><a href="https://t.me/joinchat/AAAAADviv4DZ2vjMGqS0lw" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8217307450/telegram_tehranpars118.gif" alt="نیازمندی های تهرانپارس"></a></td></tr></tbody></table></div> text/html 2016-01-19T01:59:59+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس پزشک متخصص داخلی و قلب و حلق و گوش و بینی http://www.tehranpars118.ir/post/73 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><font color="#ff0000" size="4"><b>پزشکان متخصص داخلی و قلب و حلق و گوش و بینی&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;">تهرانپارس</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر امیر مظهری</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>نارمک - خیابان ثانی -نرسیده به سه راه سمنگان</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;درمانگاه شبانه روزی نارمک - پلاک 169</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77902310 - 77914587 - 77900555</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر رویا نوری شبستری</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>تهرانپارس - خیابان جشنواره - روبروی فرهنگسرای اشراق&nbsp;</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;خیابان درختی - درمانگاه تخصصی جشنواره</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77337933 - 77344016&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" size="5"><span style="line-height: 28.08px;">دکتر وحیده درتاج&nbsp;</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14.04px; line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#ff0000"><span style="line-height: 28.08px;">جراح و متخصص گوش و حلق و بینی</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">بورد تخصصی از دانشگاه تهران</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 28.08px;">رینوپلاستی</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#3333ff"><span style="line-height: 28.08px;">انجام جراحی های غیر زیبایی بابیمه تکمیلی</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></div></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">تهرانپارس،بزرگراه باقری،&nbsp;</span></font><span style="line-height: 28.08px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; background-color: transparent;">ابتدای خیابان 196 غربی</span></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">بسمت فلکه سوم، ساختمان 106،&nbsp;</span></font><span style="line-height: 28.08px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; background-color: transparent;">طبقه سوم، واحد 9</span></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 14.04px; line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#ff0000"><span style="line-height: 28.08px;">تلفن</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#ff0000"><span style="line-height: 28.08px;">&nbsp;77296493-77296949</span></font></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><span style="line-height: 28.08px;">با تعیین وقت قبلی</span></font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; font-size: 12px; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر سونیا اسدی نسب</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>تهرانپارس - خیابان جشنواره - روبروی فرهنگسرای اشراق</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>خیابان درختی - درمانگاه تخصصی جشنواره</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77337933 - 77344016&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر امیر مظفر رحیمی</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>تهرانپارس - نرسیده به فلکه سوم</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;ساختمان پزشکان 159 - طبقه همکف</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77703804&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر فریده فروتنی</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>تهرانپارس - فلکه دوم - پلاک 28&nbsp;</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;درمانگاه خیریه ابا عبدا... الحسین</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77884111&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر فیروزه طلسچی هروی</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>تهرانپارس - فلکه دوم - پلاک 28&nbsp;</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;درمانگاه خیریه ابا عبدا... الحسین</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77884111&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">دکتر علی آخوندی</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan">پزشک متخصص داخلی</font></div><div style="text-align: center; font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>فرجام - بین سراج و بزرگراه باقری</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;روبروی داروخانه دکتر طاهری - پلاک 186</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><b style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan">77880102&nbsp;</font></b></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></h3></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><a href="https://telegram.me/tehranpars118" target="_blank" title="کانال تلگرام نیازمندیهای تهرانپارس" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8282158834/telegram_baner.gif" alt=""></a></div> text/html 2016-01-18T15:02:47+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس پزشک زنان، عمومی و متخصص زنان و زایمان و نازایی http://www.tehranpars118.ir/post/69 <div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="5"><b>پزشک متخصص زنان و زایمان و نازایی تهرانپارس</b></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="5"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="6"><span style="line-height: 28.08px;">دکتر مژگان جامعی</span></font></h3><div><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 14.04px; line-height: 28.08px;"><br></span></font></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 14.04px; line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="5"><span style="line-height: 28.08px;">انجام کلیه جراحی های زنان</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 14.04px; line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="line-height: 28.08px;">( لیزر و زیبایی ) و مامایی</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">پاپ اسمیر ، مشاوره قبل از بارداری</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">&nbsp;انجام زایمان فیزیولوژیک و آموزش آن</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="4"><span style="line-height: 28.08px;">&nbsp;ورزشهای قبل و بعد از زایمان و تغذیه دوران بارداری</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#000099"><span style="line-height: 28.08px;">طرف قرارداد با بیمارستانهای</span></font></h3><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000"><span style="line-height: 28.08px;">&nbsp;بقیه ا له ، نیکان، تهرانپارس، یاس سپید و تریتا</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#000099"><span style="line-height: 28.08px;">بالاتر از فلکه اول تهرانپارس ، ابتدای ۱۵۴ شرقی </span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#000099"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#000099"><span style="line-height: 28.08px;">&nbsp;ساختمان سریتا، طبقه ۲، واحد ۷</span></font></h3><div><font face="Mihan-Koodak" size="4"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="5"><span style="line-height: 28.08px;">۰۹۳۰۴۷۵۴۷۹۷ - ۷۷۸۷۴۳۶۳</span></font></h3><div><font face="Mihan-Koodak" color="#ff0000" size="5"><span style="line-height: 28.08px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dr_Jamee" target="_blank" title="دکتر مژگان جامعی"><font face="Mihan-Koodak" size="3">جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</font></a></div></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></h3></div></div><div><b style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><font color="#ff0000" style="direction: ltr;"><br></font></font></span></b></div> text/html 2016-01-13T14:13:43+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیولوژی تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/75 <div><br></div><div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">مراکز&nbsp;سونوگرافی ، ماموگرافی ، رادیولوژی تهرانپارس</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">مرکز تصویر برداری دیجیتال فرجام</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">سونوگرافی - ماموگرافی - رادیولوژی - بیوبسی</font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><br></div><div style="font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">تهرانپارس - خیابان فرجام - بین رشید و زرین - روبروی اداره برق - پ 144</font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><br></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4"><br></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font face="Mihan-Koodak" size="4">77861110</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background-color: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">&nbsp;</font></h3></div></div> text/html 2016-01-10T17:11:27+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس پیتزا و فست فود تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/39 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div><div><br></div></div><div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font class="text15" size="5" face="Mihan-Koodak"><b>پیتزا ، فست فود و ساندویچ تهرانپارس</b></font></span></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font class="text15" size="5" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/pitzabarooj" target="_blank" title="پیتزا باروژ"><font face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8192083568/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%98.gif" alt="باروژ"></font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"><font face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" http://s6.picofile.com/file/8191697700/miss_burger_Tabligh.gif" alt="miss burger"></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/pitzasara" target="_blank" title="pitza sara"><font face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191977534/%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7_1.jpg" alt="پیتزا سارا"></font></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/baget" target="_blank" title="باگت Baget"><font face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8191926292/Baget.jpg" alt="باگت"></font></a></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">پیتزا تنوری روز</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>تهرانپارس ـ بلوارپروین ـ خیابان مظفری ـ نبش 2/176 ـ پلاک 21</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77729453 ـ 77729459</b></font></div></h3></div> <div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">پیتزا بیست تیک</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>تهرانپارس ـبین فلکه اول و دوم ـ نبش خیابان 152 شرقی</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77702925 ـ 777063549</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">اس. اچ پیتزا</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>تهرانپارس ـ خیابان بهار ـ خیابان 109 ـ پلاک 39</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77873781 ـ 77864088 ـ 77718281</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="5">پیتزا آرتین</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>تهرانپارس ـ فرجام شرقی ـ بین عادل و زرین ـ پلاک 54&nbsp;</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77730954 ـ 7730953 ـ 7730952</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; line-height: 15px; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">پیتزا برگر پوت</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>فلکه دوم تهرانپارس ـ ضلع شمال غربی ـ پلاک 234</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77295190 - 77295044 - 77880992</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">خانوم برگر</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;تهرانپارس ـ ضلع شمال غربی میدان پروین</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77299278 - 77724256 - 77724123</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">باگت</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>شعبه تهرانپارس ـ خیابان گلبرگ ، بین رشید و باقری ، نبش 113</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">81030</font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="5">باروژ</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>شعبه تهرانپارس ـ اتوبان باقری شمال ، نبش &nbsp;فرجام شرقی&nbsp;</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#ff0000">77880037</font> - <font color="#ff0000">4874</font></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">قارچ خور</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;تهرانپارس ـ خیابان 196 شرقی</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77331133 - 77722161</b></font></div></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#ff0000">پیتزا سارا</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>سرویس رایگان تهرانپارس</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77122881 &nbsp;-&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; background-color: transparent;">77122880</b></div></h3></div><div style="text-align: center;"><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">فست فود افشار</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;تهرانپارس ـ بزرگراه رسالت شرق - بعد از چهارراه شاهد - &nbsp;روبروی کارواش بزرگ تهرانپارس</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77333507 - 77353389</b></font></div></h3></div></div><div style="text-align: center;"><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak" size="5">فست فود توت فرنگی</font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/missburger" target="_blank" title="خانوم برگر"></a></font></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>&nbsp;تهرانپارس ـ فلکه دوم- جشنواره - نرسیده به میدان هلال احمر - پلاک 59</b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><br></b></font></div><div style="font-size: 11px; font-weight: normal; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b>77347828</b></font></div></h3></div></div><div><div><font face="Mihan-Koodak"><b style="text-align: center; line-height: 33px;"><span lang="FA"><font size="4"><font color="#ff0000" style="direction: ltr;"><br></font></font></span></b></font></div><div><br></div></div> text/html 2016-01-05T17:47:27+01:00 www.tehranpars118.ir نیازمندیهای تهرانپارس خدمات پوست و زیبایی تهرانپارس http://www.tehranpars118.ir/post/45 <div style="text-align: center;"><div><br></div><div><div><a href="https://www.instagram.com/tehranpars118/" target="_blank" title="اینستاگرام تهرانپارس 118"><img hspace="0" border="1" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8327327026/tehranpars118_Instagram.gif" alt="اینستاگرام تهرانپارس"></a></div></div><div><br></div><div><div><font color="#ff0000" style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large;">خدمات پوست و زیبایی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Yekan; font-size: x-large; color: rgb(255, 0, 0);">تهرانپارس</span></div></div></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: large;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="6" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="6" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">دکتر زهره صبوری</font></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">رفع خطوط اخم و خنده -&nbsp;پاکسازی پوست و میکرودرم ابریژن&nbsp;</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><span style="line-height: 15px; font-size: medium; background-color: transparent;">درمان جوش -&nbsp;</span><span style="text-align: right; line-height: 15px;"><font size="3">درمان تعریق زیربغل</font></span><font size="3"><span style="line-height: 15px;">&nbsp;-&nbsp;</span></font><span style="text-align: right; line-height: 15px;"><font size="3">سوراخ کردن گوش، بینی و ناف</font></span></font></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dr_saboori" target="_blank" title=""><div><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></a></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><span style="line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="4">لیزر موهای زائد با دستگاه Elight</font></span><br></font><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">&nbsp;</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><span style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan">تهرانپارس - فلکه اول - خیابان 142 شرقی</font></span></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><span style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><span style="font-size: medium; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;روبروی درب جنوبی پاساژ سپید - پلاک 39 - واحد 8</font></span></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">ویزیت : هر روز از ساعت 11 صبح تا 7 شب</span></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 15px; background-color: transparent; font-weight: normal;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 15px; background-color: transparent; font-weight: normal;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan">77717833 - 77717823 - 09123133653</font></span></h3><div><span style="line-height: 15px; background-color: transparent;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent; line-height: 15px;"><font size="3" color="#993399" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.com/extrapage/dr_saboori" target="_blank" title="دکتر زهره صبوری"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت اطلاع از هزینه ها لطفا کلیک کنید</font></a></div></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="5"><span style="line-height: 28.08px; font-weight: normal;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 28.08px; font-weight: normal;"><font color="#ff0000">طب سنتی به روش علمی و نوین</font><br><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; line-height: 2em; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">دکتر زهره صبوری</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right;"><font size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">حجامت به روش نوین با وسایل یکبار مصرف و کاملا استریل</span></font></div></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dr_saboori" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><div></div></font></a></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">انواع بادکش های لاغری، درمانی، افزایش حجم،</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">&nbsp;انواع بادکش های صورت و سر، انواع رژیم های سنتی&nbsp;</span></font><span style="font-weight: normal; line-height: 15px; font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; background-color: transparent;">لاغری</span></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4">تهرانپارس - فلکه اول - خیابان 142 شرقی -</font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4">&nbsp;روبروی درب جنوبی پاساژ سپید - پلاک 39 - واحد 8</font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><span style="font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">ویزیت : هر روز از ساعت 11 صبح تا 7 شب</font></span></div><div style="line-height: 15px;"><span style="font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><span style="line-height: 15px; font-weight: normal; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">77717833 - 77717823 - 09123133653</font></span></h3><div><span style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tehranpars118.com/extrapage/dr_saboori" target="_blank" title="دکتر زهره صبوری"><font size="3" face="Mihan-Yekan">جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا کلیک کنید</font></a></div></div></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 25.74px; font-weight: normal;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="6"><span style="line-height: 25.74px; font-weight: normal;">دكترمهشیدطالبی</span></font></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 12px; line-height: 15px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px; font-size: 11px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">پزشك پوست ، مو و زیبایی&nbsp;&nbsp;</font></span></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">دارای گواهینامه انجام خدمات پوست و زیبایی</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">&nbsp;از آلمان و ایتالیا</span></font></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dr_saboori" target="_blank" title=""><font color="#000000" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></a></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">عضو انجمن علمی جراحان ایران و</span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><span style="line-height: 15px;">انجمن لیزر پزشكی ایران</span><br></font><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">انجام كلیه خدمات نوین پوست و زیبایی</span></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px;"></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">تزریق بوتاكس وژل - مزوتراپی - میكرودرم</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">&nbsp;میكرونیدلینگ - درمان جوش وجای جوش</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">درمان لك و جای بخیه وسوختگی&nbsp;</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">&nbsp;لیزر موهای زاید صورت وبدن</span></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></div><div><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></font></div><div><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">&nbsp;با جدیدترین دستگاه روز اروپا</span></font></font></div><div><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;"><br></span></font></font></div><div><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">دارای تاییدیه FDA آمریكا و بدون درد&nbsp;</span></font></font></div><div style="line-height: 15px;"><span style="font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4">&nbsp;بالاتر از فلکه اول تهرانپارس - خیابان 154 شرقی</font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4">ساختمان پزشکان سریتا - طبقه 2 - واحد 7</font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;" size="4"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal; background-color: transparent;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal; background-color: transparent;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="4">09306190417 &nbsp;- 77874363</font></span></h3><h3 style="line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: normal; text-align: right;"><span style="line-height: 15px; background-color: transparent; font-weight: normal;"><font size="4" color="#ff0000" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="line-height: normal;"><span style="line-height: 15px; background-color: transparent; font-weight: normal;"><font size="3" color="#993399" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div style="line-height: normal;"><a href="http://tehranpars118.ir/extrapage/dr_talebi" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><font size="3">جهت مشاهده&nbsp;</font><font size="3" style="background-color: transparent;">عکسها و&nbsp;</font><font size="3" style="background-color: transparent;">دریافت اطلاع بیشتر لطفا کلیک کنید</font></font></a></div></h3></div> <div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="5" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" style="font-weight: normal;">محصولات آرایشی اوریفلیم تهرانپارس</font></h3><div><font size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#009900">تولید شده از منابع گیاهی&nbsp;</font></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#009900"><br></font></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#009900"><br></font></div><div style="font-size: 11px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#009900">نگهدارنده طبیعی پوست شما</font></div><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font face="Mihan-Yekan" color="#000099" size="4" style="font-weight: normal;">تهرانپارس، نارمک و شرق تهران</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">تماس فقط از طریق تلگرام یا واتس آپ</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font color="#ff0000"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan; font-size: large; line-height: 15px; background-color: transparent;">00905347284664</span><span style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></span></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#ff0000"><br></font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#ff0000">دکتر وحیده درتاج&nbsp;</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="6" color="#ff0000"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جراح و متخصص گوش و حلق و بینی</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بورد تخصصی از دانشگاه تهران</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جراحی زیبایی بینی</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">جراحی اندوسکوپیک بینی و سینوس</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">انجام جراحی های غیر زیبایی با بیمه های تکمیلی</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">مطب طرف قرارداد بیمه ها</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">تهرانپارس، بزرگراه باقری، ابتدای خیابان 196 غربی</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4">بسمت فلکه سوم، ساختمان 106، طبقه سوم، واحد 9</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px;"><font size="4" face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">تلفن: 77296493&nbsp;- 77296949</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#3333ff">همه روزه عصرها غیر از پنجشنبه</font></span></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan" size="4" color="#3333ff">با تعیین وقت قبلی</font></span></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="https://telegram.me/Dr_vahideh_Dortaj" target="_blank" title="telegram.me/Dr_vahideh_Dortaj"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">Telegram.me/</font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">Dr_vahideh_Dortaj</font></a></h3><div><span style="line-height: 24px;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b><br></b></font></span></div><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="https://instagram.com/dr.vahidehdortaj" target="_blank" title="instagram.com/dr.vahidehdortaj"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff">Instagram.com/</font><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">dr.vahidehdortaj</font></a></h3><div><span style="font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight: normal;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; font-size: 12px; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="font-size: 12px; line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">دکتر میتا پاک طینت</font></h3><h3 style="font-size: 12px; line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">جوانسازی - رفع چین و چروک - لاغری موضعی</font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; line-height: 2em; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="line-height: normal; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">سعادت آباد - پایینتر از میدان کاج - نبش شانزدهم - ساختمان کاج - پلاک 61 - واحد 12</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span style="line-height: 15px; font-weight: normal;">09128707464 - 22133155</span></font></h3></div><div id="listing" class="listing-summary1 featured_jome" style="margin: 10px 5px 0px 0px; padding: 10px 10px 25px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(255, 255, 255) rgb(255, 255, 255) rgb(204, 204, 204); outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; overflow: hidden; line-height: 15px; text-align: right; width: 610px !important; background: rgb(250, 220, 0);"><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">مرکز تخصصی پوست و لیزر اِلما</font></h3><h3 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">لیفتینگ صورت - پاک سازی صورت - درمان کلیه بیماریهای پوستی</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px; text-align: right;"><font color="#ff0000" size="5" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div></h3><h3 style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 2em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;">نارمک - میدان هفت حوض - گلبرگ شرقی - لادن شمالی - پلاک 24 - طبقه اول</font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><div style="font-size: 11px; line-height: 15px;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><br></font></div><font face="Mihan-Yekan" style="font-weight: normal;"><span style="font-size: medium; line-height: 15px;">77807886 -&nbsp;</span><span style="font-size: medium; line-height: 15px; background-color: transparent;">77244726 - 77244723 &nbsp;</span></font></h3></div>